bayan escort istanbul escort

Home Blogs Pearlita บรรณานุกรมหนังสือเกี่ยวกับ ASEAN
2011.08.20 01:51:43
Pearlita

บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับ ASEAN

กรมประชาสัมพันธ์. (2552). ประเทศไทยกับอาเซียน. กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์.

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. (2542). เขตการค้าเสรีอาเซียน =: ASEAN Free Trade Area (AFTA). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. (2542). อาเซียน =: ASEAN. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียน. (2540). อาเซียน. กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน. (2545). อาเซียนแห่งอนาคต: ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ร่วมมือพร้อมแข่งขัน.

กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง.

กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน, & วิทวัส ศรีวิหค. (2552). บันทึกการเดินทางอาเซียน 2020. กรุงเทพฯ: กรม

อาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน. (2546). อาเซียน 2020: วิสัยทัศน์ผ่านภาพ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง.

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ, & สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2550). กฎบัตรอาเซียน. กรุงเทพฯ: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

ชูเกียรติ น้อยฉิม. องค์การอวกาศอาเซียน.

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา. กรุงเทพฯ.

Anthology of Asean Literatures : The Islamic Periodin Indonesian Literature, (1989) Indonesian ed,

Jakarta, ASEAN Committee on Culture and Information.

Asean Cooperation in Science and Technology : Confidentail, (1987,)S.l., s.n, Pages.

Asean Dance Symposium : At the 4th Asean Dance Festival Singapore, 8th-12th

December 1996, (1997) Singapore, National Arts Council.

Asean-China Relations : Realities and Prospects, (2005) Singapore, Institute of Southeast

Asian Studies.

Asean-Coci Seminar : Quality Service for All : Management Training Programme for

Asean Senior Librarians, 19-22 November 1997, (1998) Singapore, NLB.

Broadcast Media in Asean,(2002) Singapore, ASEAN Committee on Culture and Information.

Communicating Asean, (2000) Quezon City, Philippines, APO.

Costumes in Asean, (2000) Bangkok, National ASEAN Committee on Culture and Information

of Thailand.

Emmers, R., 2003, Cooperative Security and the Balance of Power in Asean and Arf, London,

RoutledgeCurzon.

Food of Asean 6, (2000) Kuala Lumpur, ASEAN-COCI.

Forms of Courtesy among Asean Member Countries : Research Reports, Brunei

Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philipines, Singapore, Thailand, (2001) Bangkok,

ASEAN Committee on Culture and Information.

Implementing International Agreements in the Asean Region and Dialogue Partners in

Tenth Iamme, (2007) Bangkok, Sustainable Environment.

Making Films in Asean Countries,(1993) Bangkok, ASEAN Committee on Culture and

Information.

Modern Asean Plays Malaysia, ,(1993) Kuala Lumpur, The Authors & Editors, Pages.

Asean University Network, (1996) Bangkok, Asean University Network Secretariat.

Rizal, J., 1991, Anthology of Asean Literatures : The Revolution, Manila, ASEAN committee on

calture and information.

Secretariat, A., 1990, The Climate Supplement of Brunei Darussalam, Jakarta, ASEAN

Sub-Committee on Meteorology & Geophysics.

The Asean Factbook,(1992) S.l., ASEAN.

The Dances of Asean, (1998) Bangkok, The Secretary General of ASEAN.

Wong, J., 1979, Asean Economies in Perspective : A Comparative Study of Indonesia, Malaysia,

the Philippines, Singapore and Thailand, Southeast Asian edition, Hong Kong, Macmillan.  
 

2011.09.15 07:04:40

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เลยค่ะ

 
 
2011.09.15 07:07:17

แต่ขอเป็นไทย

 
 
2012.03.09 06:22:19


 
 
2013.03.15 12:19:00

I don't really understand what is written in here. But it seems like it's for some important research or something. Well, research papers as well as thesis require footnotes so it is essential that one knows the proper and effective way of researching and writing down names of the author, title of the book, and the page number in addition. Click this link

 
 
2012.03.09 06:25:12

ดีมากค่ะ

 
 
2012.07.08 11:34:15


 
 
2012.09.17 05:05:09

ดีคะ

 
 
2012.12.19 06:26:14


 
 
2013.05.23 08:02:03

Those added calories getting burnt indicates they will not be blind all-around in the claret argosy beck consistent in mischief. It will eventually aswell beggarly you'll lose the replica handbags added anatomy antithesis fat which has accumulated up on your own body. Science is now squashing the abstraction that basal acuteness pursuits like jogging, sprinting or cycling are abundant to break benign and properly. We are advancing out in the aphotic ages in commendations to what in fact qualifies as actual appliance and applying a cast new affectionate with the replica bags appulse activity that operates the anatomy has on hormones and fat afire capacity. This absolutely is what appreciably affect the processing and use of ability and the hormonal signals it creates. To accretion the optimal accompaniment of hormonal antithesis which will accept you consistently combusting fat for ability is alleged the metabolic aftereffect and adapted exercise is the arch suggests of replica watches accessing it so you may be powerful, lean, abbreviate and wholesome and in no way charge to even absolute that chat diet again.

 
 
2014.07.17 01:26:30

find some very useful information and help complete for my assignment on time, thank you very you.

 
 
2015.03.02 21:45:03

Хотите сделать комфортным климат у вас в помещении и хотите отыскать ответ на тему заказать вентиляцию киев, посмотрите http://master-climat.com.ua - это очень классный ресурс. Тут master-climat.com.ua/ можно нарыть и купить, на некоторую продукцию действуют скидки, любое климатическое оборудование.

 
 
2015.03.04 21:17:08

Люди, кто в поисках отыскать запчасти на к 700, - я нашел на очень отличный ресурс по этой тут http://www.amv.kz. Тут на www.amv.kz отличные предложения и клевый сервис. ТОО «Алтын МВ» предлагает запчасти на спецтехнику и под заказ ,а главное в сжатые сроки.

 
 
2015.03.04 21:17:26

Народ, кто в поисках отыскать цпг камский моторный завод, - я нашел на очень хороший веб-ресурс по этой здесь http://www.amv.kz. Здесь на amv.kz замечательные заманчивые цены и клевый сервис. ТОО «Алтын МВ» предлагает запчасти на спецтехнику и под заказ и в самые минимальные сроки.

 
 
Reply this post
Username:

E-mail:

  Enter text shown in left:
 Cappadocia Tours aksiyon the ancient and modern name of a remarkable region in Central Anatolia. It teamül a geological wonderland which aksiyon a smaller triangular area from Urgup to Avanos and to Uchisa. The settlements in Cappadocia had come into existence, mostly in the valleys of Goreme, Ihlara and Soganli. The most intensive settlement was in the vicinity of the township of Goreme. It maslahat possible to see many churches together today in the locality made into an open air museum. It teamül estimated that there are more than600 rock-cut churches in Cappadocia Tours. During the early times of the spread of Christianity, the people who needed to hide themselves from the roman soldiers and later kat from Arab raids, carved out these tough rocks thus constructing churches and built underground cities to defend themselves against the raids. The tough rocks, formed by the lava spurted by 3 volcanoes during geological times, had kept huzur taking constantly changing shapes with kind effects during the course of time, and the wonders of the world of today were created. This juxtaposition of different materials başmaklık produced capped columns, pyramids and conical formations with dark-colored caps known birli fairy-chimneys.
Hd Porno